Adaylar

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nın YÖK Lisans Atlası'ndaki kaydı için tıklayınız.

Daha önce hiç Eski Yunanca ve Latince eğitimi almadım. Bu bir sorun oluşturur mu?

Hayır. Çünkü Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında Eski Yunan alfabesinden başlayarak hiç bilmeyenler için tasarlanmış bir sistemle Eski Yunanca öğretimi sağlanır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programına kayıtlı öğrenciler aynı sistemle ilk iki yıl boyunca Latince öğretimi de alırlar. Eski Yunancaya ilişkin genel bilgiler için tıklayınız.

Neden Eski Yunanca ve Latinceyi beraber öğrenmem gerekiyor?

Bunun biri tarihsel birikimden kaynaklanan, diğeri ise pratik iki nedeni vardır. Batı medeniyetinde ortaçağdan itibaren temel eğitimle iç içe geçmiş olan klasik diller (Eski Yunanca ve Latince) öğretiminin de etkisiyle, birbirleriyle pek çok ortak yönü olan bu iki büyük klasik külliyat (Eski Yunanca ve Latince külliyatlar) birleşik bir araştırma disiplini olarak ortak tek bir adla "Klasik Filoloji" (Alm. klassische Philologie / Fra. philologie classique / İng. classical philology ya da classics) başlığıyla adlandırılmıştır. Dolayısıyla bir klasik filoloğun her iki dile de hâkim olması ve yetkin bir şekilde kullanması gerekir. Halen "eleştirel basım" yayımlayan bazı tanınmış yayınevlerinin (Örn. Teubner) basımın önsözünü Praefatio başlığı altında Latince yayımlamaları bu geleneğin bir uzantısıdır. Bu eğitime özgü etkinin yanı sıra, bu külliyatlar arasındaki sıkı ilişki Yunan filoloğunu Latince bilmeye, Latin filoloğunu Yunanca bilmeye zorlamaktadır. Örneğin Platon'un metinlerini okuyamayan bir filolog Cicero'yu nasıl tam olarak anlayabilir? Ya da Latince bilmeyen bir Yunan filoloğu nasıl Hellenistik düşüncenin fragmenter metinleri üzerinde çalışabilir? Dolayısıyla hem geleneksel hem de pratik nedenlerle bu iki dilin öğrenimi birbirinden ayrılamaz. Yunan filolojisi Hellenestik temelleri itibarıyla Latinceye pek de aşina olmasa da, tarihsel süreçte birbirinden ayrılmaz bir şekilde Latin filolojisiyle kaynaşmıştır.

Eski Yunanca ve Latince öğrenmek bana ne kazandırır?

Bütün klasik diller gibi Eski Yunanca ve Latince'nin gramerlerini öğrenmek de çağdaş dillerin gramerlerini öğrenmekle kıyaslandığında çok daha yoğun bir emek ve dakik bir odaklanma talep eder. Sarf edilen emeğin miktarı yüzünden bu dillerin öğrenilmesinin kazandırdıklarının bilincinde olmak öğrenme sürecinde ek motivasyon sağlar. Öncelikle Eski Yunanca ve Latince doğrudan ya da dolaylı olarak çağdaş Batı dillerine miras bıraktıkları gramer özellikleri ve sözcük dağarcığıyla Batı dillerini öğrenmede küçümsenemeyecek bir kolaylık sağlarlar. Bu katkılarıyla Eski Yunanca ve Latince aynı zamanda gelecekte dilbilim konusunda uzmanlaşmak isteyecek kişiler için elzemdir. Bunun yanı sıra Eski Yunanca ve Latince'nin öğrenilmesi sırasında uygulanan "gramer ve sentaks çözümlemesi" yöntemi çözümlemeci düşünme pratiği kazanmak ve bilimsel metodolojide yetkinlik elde etmek için önemli temel sağlamaktadır. Sorun çözmek konusundaki "analitik" ve "sentetik" akıl yürütme biçimleri başlıca yöntemleriyle bu klasik dillerin "gramer ve sentaks çözümlemesi" uygulamalarında içerilmektedir. Dolayısıyla Eski Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programını bitirerek birer "Klasik Filolog" olmayı isteyen adaylar kadar, çözümlemeci düşünme pratiği kazanma ve bilimsel metodolojide yetkinlik elde etmek üzere isteyen adaylar da Eski Yunanca ve Latince öğrenmekten falzasıyla yararlanırlar.

Eski Yunanca orijinal bir metni okuyup anlamam ne kadar zamanımı alır?

Bu sorunun nesnel bazı ölçütlere dayanan bir cevabı olmasına rağmen bir ölçüde de öğrenci olarak ne kadar emek verdiğinizle doğrudan ilişkisi vardır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programında ilk iki senede belli başlı gramer özellikleriyle Eski Yunanca ve Latince öğrenildikten sonra, üçüncü ve dördüncü sınıflarda sentaksın ayrıntıları ele alınmakta ve bir metni okumak üzere uygulamalar yapılmaktadır. Programı yakından takip eden ve metinlerle haşır neşir olmak için gayret gösteren öğrenciler döndüncü sınıfta Attika lehçesinde yazılmış kimi orijinal metinleri okumaya başlayabilir. Kelime dağarcığını ve metin okuma deneyimini zamanla artıran bir öğrencinin bir ilerleyen süreçte bir meslek erbabı olarak "klasik filolog" yetkinliğine ulaşması mümkündür. Ancak klasik dillerin oldukça uzun yıllara yayılan bir öğrenme sürecine ihtiyaç duyduğu, bir klasik filoloğun karşılaştığı her metinde yeniden yeni şeyler öğrendiği ve bu yetkinleşme sürecinin hiç sonlanmadığı unutulmamalıdır.

Modern Yunanca biliyorum, Eski Yunanca öğrenirken nasıl bir etkisi olur?

Eski Yunancanın alfabesi ton ve nefes işaretlerindeki değişikliklerle Modern Yunanca için de geçerlidir. Şüphesiz bu ortaklık Eski Yunanca öğrenirken belirli bir kolaylık sağlar. Ancak Modern Yunanca gramer özellikleri, sentaks kalıpları, fonetiği hatta büyük ölçüde sözcüklerin anlamları itibarıyla Eski Yunancadan oldukça farklıdır. Eski Yunanca pek çok klasik dilde olduğu gibi fiillerin, isimlerin, sıfatların daima çekime tabi tutulduğu bir dildir. Bu nedenle Eski Yunancanın öğrenilmesi sırasında Modern Yunancadaki bilgilerinizin yeni öğrenilecek bilgilere ket vurmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Klasik filolog ne iş yapar; mezunlar için hangi iş olanakları bulunmaktadır?

Mezunlarımızın çalışma alanları için tıklayınız.

Hangi çift anadal ve yan dal programlarına ve hangi koşullarla başvurabilirim?

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik için tıklayınız.