Hakkımızda

1983 yılından itibaren Yunan Dili ve Edebiyatı adı altında faaliyet gösteren anabilim dalımızın kökeni çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk kez Ulu Önder ATATÜRK’ün emriyle kurulan, Ankara Üniversitesi’nde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1936 yılında oluşturulan Klâsik Filoloji Bölümü’nde Latince ile birlikte yer almıştır. İstanbul’da ise 1943-44 yılında faaliyete başlamış ve Lâtince ile birlikte Klâsik Filoloji Bölümü adı altında 1983 yılına dek varlığını sürdürmüştür. Kuruluş aşamasında Oxford Üniversitesi’nden Prof. Ronald SYME, İrlanda’dan Prof. Dr. Oliver DAVIES ve Cambridge’ten George Ewart BEAN görev yapmışlardır. Gelişme sürecinde ise Prof. Faruk Zeki PEREK, Prof. Dr. Zafer TAŞLIKLIOĞLU, Prof. Dr. Müzehher ERİM ve Ok. Dr. Sina KABAAĞAÇ’ın katkıları olmuştur. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı yeni üniversiteler yasası hükümlerince bölüm ortadan kaldırılmış ve yeni düzenleme sonucunda anabilim dalımız Yunan Dili ve Edebiyatı adıyla, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü çatısı altında, Hititoloji ve Latin Dili ve Edebiyatı anabilim dallarıyla birleştirilmiştir. Anabilim dalımızın eğitim-öğretim kadrosu halen bir profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent, iki okutman ve bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Anabilim dalımızda, dört yıllık lisans öğretimi süresince Eski Hellen dili, alfabesinden başlayarak tüm gramer-sentaks kuralları verilmek suretiyle öğretilmekte, bu bilgiler metin dersleriyle pekiştirilmektedir. Gramer ve metin dersleri doğal olarak öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Metin derslerinde, ilk sınıflarda bu amaca yönelik basit düzeydeki metinlerle öğrencilerin hem öğrendiklerini uygulaması, hem de çeviri yapma becerisini kazanmaları sağlanmakta; üst sınıflarda ise çeşitli yazarların yapıtlarının çevirisine geçilmektedir. Bu derslerin yanında, tüm lisans eğitimini kapsayacak şekilde edebiyat ve kültür dersleri mevcuttur. Edebiyat derslerinde, Homeros Çağı’ndan Bizans Çağı’nın sonuna kadar, Eski Hellen edebiyatındaki bütün edebî türler sistematik bir şekilde okutulmaktadır. Edebiyat derslerine paralel olarak yapılan kültür tarihi derslerinde ise, devlet yapısı (yönetim organizasyonu), ordu, din, bilim, eğitim ve spor gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim programımızda, bunların dışında Yunan Filolojisine Giriş, Yunan Dilinin Lehçeleri, Yunan Epigrafyasına Giriş ve Erken ve Klasik Yunan Düşüncesi gibi, eski Hellen dili ve edebiyatı formasyonunu kazanmaları için gerekli dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerimizin formasyonları Lâtin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan alınan derslerle tamamlanmaktadır. Anabilim Dalımızın amacı, çağdaş uygarlığın yapı taşlarından biri durumundaki Eski Hellen kültür ve uygarlığının kavranıp özümsemesini sağlayarak bu amaç doğrultusunda daha hızlı ilerlemek, ayrıca verilen klâsik eğitim formasyonuyla topluma, çağdaş düşünen, akılcı ve humanist görüşlü bireyler kazandırmaktır. Çünkü bireye saygı, özgürlük düşüncesi, akılcılık gibi unsurlar Hellen dünyasında doğup gelişen kavramlardır. Hellenler, bilim ve felsefenin doğuşunda da önemli bir rol oynamış, yarattıkları birçok edebî türle Latin yazarlarına, ve birçok modern edebiyatçıya örnek olmuşlardır. Onları kavramak ve daha iyi anlamak için önce bu temel kaynağı iyice öğrenmek gerekir. Anabilim dalımızın ikinci bir hedefi de, birçok uygarlığa sahne olmuş ülkemizin zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Misyon: Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarının dillerini ve bu dillerde yaratılmış yazılı belgelerle, edebiyat eserlerini araştırarak bu toplumların toplumsal, düşünsel, siyasal gelişimlerini ortaya çıkarmak ve elde ettiği sonuçları toplumla paylaşmak.

Vizyon: Çağdaş uygarlığın temellerini oluşturan ve her üçü de Anadolu kültür tarihinde bizzat rol oynamış bu diller ve kültürler aracılığıyla, toplumsal gelişimine katkıda bulunmak.

Bu bilgi alanı neyi hedefler?

Temel bir bilim dalı olarak “klasik filoloji”yi oluşturan iki disiplinden birini (diğer Latin Dili ve Edebiyatı) temsil eden olan Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programı Eski Yunanca dilinde yazılı metinler üzerinde çalışır. Bu metinlerin konuları temel bilimlerden (Matematik, Fizik, Biyoloji vs.) edebiyatın çeşitli türlerine (şiir, retorik, mektup, tragedya, komedya, tarih, felsefe vs.) hatta yazıtlar vasıtasıyla tarihsel veri sağlayan birincil kaynaklara kadar uzanmaktadır. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı programı bu geniş külliyat çerçevesinde incelediği metinlerin antikçağa ilişkin sunduğu verileri değerlendirme ve yorumlamaya yoğunlaşmaktadır.

Programımızı Türkiye’deki diğer programlardan ayıran yönler nelerdir?

Programımız bu alanda Türkiye’de hizmet veren diğer kurumlara göre özellikle edebiyatın çeşitli türlerine (şiir, retorik, mektup, tragedya, komedya, tarih, felsefe vs.) yoğunlaşmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Programa nasıl girilir?

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Lisans Programı'nın YÖK Lisans Atlası'ndaki kaydı için tıklayınız.

Programın sunduğu çift anadal ve yandal imkanları nelerdir?

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik için tıklayınız.

Programın sunduğu akademik ve sosyal etkilikler nelerdir?

Programımız her yarıyılda 3 defa tekrarlanan Logoi: Antikçağ Tartışmaları başlıklı bir akademik etkinlik düzenlemektedir.

Bunun yanı sıra üyelerinin büyük çoğunluğu Eski Yunan Dili ve Edebiyatı ve Latin Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden oluşan Klasik Filoloji Öğrenci Topluluğu (danışmanı: Doç. Dr. Erman Gören) bünyesinde film gösterimleri, şehir ve antik kent turları öğrenci sempozyumları düzenlenmektedir.

Bu programın mezunları hangi alanlarda çalışabilirler?

Mezunlarımızın çalışma alanları için tıklayınız.

Sosyal medya hesaplarımız

Instagram'da bizi takip etmek için tıklayınız.

Twitter'da bizi takip etmek için tıklayınız.